Συμπληρώστε το 'Oνομα Xρήστη (6-80 χαρακτήρες) και τον Κωδικό Ασφαλείας με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κένα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συμπληρώστε το Όνομα και το Επώνυμό σας προσεκτικά και όπως ακριβώς θέλετε να τυπωθεί στο Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει τους όρους συμμετοχής στο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα και τους αποδέχομαι. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που καταχώρησα στην παρούσα αίτηση είναι αληθείς και αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω όταν μου ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις. Γνωρίζω ότι η παράλειψη προσκόμισης των δικαιολογητικών αυτών είναι δυνατό να συνεπάγεται τη μη συμμετοχή μου στο ερευνητικό πρόγραμμα