Όροι χρήσης
Οι επισκέπτες/χρήστες του εκπαιδευτικού ιστότοπου e-communityhealthcare.med.uoa.gr καλούνται να διαβάσουν τους ακόλουθους όρους, καθώς η χρήση του ιστότοπου συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες
Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό στον εκπαιδευτικό ιστότοπο e-communityhealthcare.med.uoa.gr δημιουργούμε ένα αρχείο βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει στοιχεία, όπως, το όνομα, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον οργανισμό εργασίας. Ο φορέας διαχειριστής των δεδομένων είναι το
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας
Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Αλεξανδρουπόλως 25, 115 27
E-mail: chsr@med.uoa.gr

Πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε όταν κάνετε την αίτηση εγγραφής:
– σε μία έκθεση του φορέα όπου θα καταγράφουμε για στατιστικούς σκοπούς τον αριθμό των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα. Εκεί μπορεί να περιέχεται η ειδικότητα σας, η πόλη εργασίας, η χώρα, και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ενότητας.
– για να σας στείλουμε ένα email για να σας ενημερώνουμε για τα νέα και τυχόν περαιτέρω πλροφορίες σε σχέση με την εκπαιδευτική ενότητα που παρακολουθήσατε όπως για το αν σας βοήθησε τελικά στην καθημέρινη σας πρακτική. Καμία μεταβίβαση πληροφοριών δεν γίνεται σε τρίτους.

Σχετικά με το περιεχόμενο
Το περιεχόμενο του ιστότοπου e-communityhealthcare.med.uoa.gr έχει αναπτυχθεί και διαρκώς ενημερώνεται κατά κύριο λόγο βάσει έγκυρων και αξιόπιστων δημοσιεύσεων της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής έρευνας. Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πηγές, τα άρθρα, οι πληροφορίες και εν γένει το υλικό που περιέχεται σε αυτόν, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες του ειδικού επαγγελματία υγείας και δεν συνιστούν προτροπή για έναρξη, αλλαγή ή τερματισμό κάποιας θεραπείας ή αγωγής. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, αξιοπιστία και πληρότητα του πληροφοριακού υλικού και των συνδέσμων σε εξωτερικούς ιστότοπους που περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές ενότητες. Ωστόσο, το e-communityhealthcare.med.uoa.gr και οι συντάκτες αυτού, δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις στις παρατιθέμενες πληροφορίες ή για ενδεχόμενη ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτών.

Πνευματικά δικαίωματα
Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου e-communityhealthcare.med.uoa.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, απολαμβάνει τα δικαιώματα των νομίμων δικαιούχων του. Αναφορικά με τη δημοσίευση ή αναδημοσίευση άρθρων, ερευνών ή άλλων επιστημονικών δημοσιεύσεων στον ιστότοπο e-communityhealthcare.med.uoa.gr, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση κατά την οποία είναι απαραίτητη η λήψη άδειας από τους εκάστοτε κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

Ο ιστότοπος e-communityhealthcare.med.uoa.gr εξουσιοδοτεί τους χρήστες/επισκέπτες που επιθυμούν να έχουν αντίγραφο του υλικού που παρέχεται σε αυτόν, να το πράξουν μόνο εφόσον αυτό προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση και μόνο εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: «Copyright © 2014, e-communityhealthcare.med.uoa.gr – Ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος» ή και άλλες ενδείξεις ή δικαιώματα προέλευσης που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο.

Πείτε μας τη γνώμη σας
Αν σας αρέσει αυτός ο ιστότοπος, ή αν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα οπουδήποτε μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε στο chsr@med.uoa.gr